Voorwaarden

Door gebruik te maken van Receptplaza, stemt u automatisch in met onze algemene voorwaarden. Deze zijn als volgt:

Artikel 1- Dienstverlening

1. Receptplaza is een website waarop gebruikers informatie en recepten met elkaar kunnen en mogen delen. Daarnaast kunnen zij een reactie geven op de recepten van anderen.

2. Receptplaza is niet aansprakelijk voor wat andere gebruikers doen of nalaten op de website. U kunt geen aanspraak maken op garanties. Het gebruiken van de recepten is geheel op eigen risico.

Artikel 2- Account

1. Lid worden van Receptplaza doet u door het aanmaken van een account. U mag hierbij zelf uw gebruikersnaam kiezen, maar houdt u rekening met de wetgeving, de netetiquette en de goede zeden. Aanstootgevende, seksistische, godslasterlijke, discriminerende of haatzaaiende schermnamen zijn niet toegestaan.

2. Receptplaza heeft het recht op het lidmaatschap te beindigen zonder opgaaf van redenen. Wordt uw lidmaatschap beëindigd, dan ontvangt u hierover een bericht per e-mail.

3. Het lidmaatschap van Receptplaza is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij overlijden van het lid, eindigt het lidmaatschap.

Artikel 3- Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Aan de samenstelling en inhoud van Receptplaza wordt veel zorg besteed. Dat wil niet zeggen, dat wij geen fouten kunnen of mogen maken. Receptplaza is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website. 2. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de website. 3. Receptplaza is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade dan ook. Het maakt hierbij niet uit of de schade direct of indirect is ontstaan door de inhoud of het gebruik van de website. Ook is Receptplaza niet aansprakelijk voor schade die ontstaat wanneer de website niet te gebruiken is of voor schade die ontstaat uit onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie op de site. 4. U gaat ermee akkoord dat u en mogelijke derden geen claims kunnen doen ontstaan uit uw gebruik van de website.

Artikel 4- Gebruik van de website

1. Receptplaza kent u uiteraard niet persoonlijk. Door u aan te melden op deze site, verklaart u bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze website. Ook verklaart u, dat u handelt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.

2. Zonder toestemming van Receptplaza mag u (een of meerdere gedeeltes van) deze website niet wijzigen, kopiëren, bewerken of verspreiden.

3. Los van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, zijn sommige activiteiten of gegevens sowieso in strijd met de gebruiksvoorwaarden. Dit geldt voor alle activiteiten of gegevens die: 1. Een commercieel karakter hebben. Commerciële activiteiten zijn alleen toegestaan na toestemming van Receptplaza; 2. Niet passen bij de inhoud en de strekking van de website, te weten het culinaire thema. 3. Inhoud die pornografisch, haatzaaiend, gewelddadig of beledigend is; 4. Programmatuur bevatten die ons werk, onze website of onze gegevens kunnen beschadigen, wissen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken. Denk hierbij aan virussen, trojan horses, wormen of bots. Ook programmatuur waarmee gegevens kunnen worden toegeëigend of technische beveiligingsmaatregelen kunnen worden omzeild, is op Receptplaza niet toegestaan; 5. Het gebruik van Receptplaza beperken, belemmeren of hinderen.

4. Houdt u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden, het Nederlands recht en/of de netiquette die op internet in acht wordt genomen? Dan heeft Receptplaza het recht om u onmiddellijk uit te sluiten van verder gebruik van de website. Ook heeft Receptplaza het recht om andere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeidng te eisen.

Artikel 5- Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, dus ook de auteursrechten, van de informatie die op Receptplaza staat, berusten bij Receptplaza.

2. De intellectuele eigendomsrechten worden niet overgedragen of verleend aan u. Gebruikmaken van onze website mag maar dan wel beperkt tot het geen in de gebruiksvoorwaarden en op de website is beschreven.

3. Informatie die door huidige en voormalige gebruikers van de website op de website is geplaatst, kan en mag door Receptplaza worden gebruikt. Altijd.

4. Stelt u gegevens beschikbaar of laat u gegevens achter? Bijvoorbeeld door dat u een recept of recensie plaatst? Houdt er rekening mee dat alle informatie en/of beeldmateriaal door Receptplaza mag worden gebruikt, verveelvoudigd, verspreid, bewerkt of openbaar mag worden gemaakt. U kunt geen aanspraak maken op persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet 1912.

5. U stemt ermee in dat de gegevens die u via Receptplaza ter beschikking stelt, gebruikt worden door andere gebruikers van Receptplaza. Receptplaza is niet aansprakelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden door deze gebruikers.

6. Wilt u gegevens beschikbaar stellen op de website van Receptplaza? Zorg ervoor dat u ons kunt garanderen dat u de rechthebbende bent van de gegevens die u ter beschikking stelt. Dit betekent onder andere dat er geen rechten van derden geschonden mogen worden en dat u bevoegd moet zijn om de hiervoor bedoelde licentie te verstrekken.

7. Komen er personen voor op het door u ter beschikking gestelde beeldmateriaal? Dit mag u alleen plaatsen na toestemming van deze personen. Houdt u zich hier niet aan, dan is Receptplaza hiervoor niet aansprakelijk.

8. U staat er voor in dat Receptplaza en/of haar gebruikers niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, naar aanleiding van gegevens of materialen die u ter beschikking stelt.

9. Maakt iemand anders inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van het materiaal op de website, bijvoorbeeld door deze te kopiëren en te verspreiden? En zijn ook de gegevens die u ter beschikking hebt gesteld, hierbij betrokken? Dan heeft Receptplaza het recht om deze inbreuk te doen stoppen. Ook heeft Receptplaza het recht om maatregelen te nemen ter verkrijging van schadevergoeding. U machtigt Receptplaza om in uw naam op te treden en de aan u toekomende bevoegdheden uit te oefenen die nodig zijn om deze maatregelen te nemen.

10. Draagt u de gegevens die u op de website ter beschikking hebt gesteld, over aan een derde? Dat kan en mag altijd, op voorwaarde dat u ervoor zorgt dat de in deze voorwaarden vastgelegde condities worden gerespecteerd.

Artikel 6-Algemeen

1. Deze gebruikersvoorwaarden kunnen worden aangepast. 2. Indien één of meerdere bepalingen nietig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.